خانه علم و زندگی

DNNArticleSlider
زعفرانیه صاحب سرا میشود

زعفرانیه یکی از معروفترین محله ها  واقع در شمالی ترین منطقه تهران است

زعفرانیه تا کنون از داشتن سرائی درشان این محله محروم بوده که امیدواریم با مساعدتهای

جناب آقای یزدانی شهردار محترم به این مهم دست یابد

ساختمان جدید سرای محله زعفرانیه واقع در پارک ریحانه کمکم به انتهای کار خود نزدیک میشود

مسئولان سی شهریور را روز افتتاحیه اعلام کرده اند

اخبار خانه پژوهش

در تاریخ دوشنبه 18/6/92 تعداد و اعضای کانون های محلی نویسندگان و پرسشگران و تاریخ شفاهی وارد سایت

خبری خانه پژوهش گردید