مدیریت محله زعفرانیه

 

 مدیریت محله

نام و نام خانوادگی

مدرک

سال تولد

سوابق کاری

عکس

محمد باقر قاسم زاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه ایالتی کانزاس

1323

بالغ بر 30سال در موقعیت مدیریت اداری و مدیریت عامل شرکتهای بزرگ تولیدی

بالغ بر 20 سال تدریس در دانشگاههای مختلف در رشته های مدیریت ، روانشناسی و متون تخصصی

بالغ بر 20 سال عضویت در هیئت حل اختلاف به عنوان نماینده کارفرما

مشاور مدیریت منابع انسانی چند شرکت تولیدی بزرگ

در حال حاضر دانشجوی دکتری فلسفه و مدرس دانشگاه

بالغ بر 30سال در موقعیت مدیریت اداری و مدیریت عامل شرکتهای بزرگ تولیدی

بالغ بر 20 سال تدریس در دانشگاههای مختلف در رشته های مدیریت ، روانشناسی و متون تخصصی

بالغ بر 20 سال عضویت در هیئت حل اختلاف به عنوان نماینده کارفرما

مشاور مدیریت منابع انسانی چند شرکت تولیدی بزرگ

در حال حاضر دانشجوی دکتری فلسفه و مدرس دانشگاه

  

آدرس مدیریت محله: زعفرانیه خیابان آصف ، بوستان ریحانه دفتر شورایاری محله زعفرانیه 

   تلفن دفتر مدیریت : 22439508

تلفن همراه : 09123446840