آمار جمعیتی

تعداد خانوار: 7630
جمعیت کل: 24425
جمعیت زن: 12144
جمعیت مرد: 12281
باسواد-مرد: 11495
باسواد-زن: 11298
باسواد-کل: 22793
بی سواد-مرد: 304
بی سواد-زن: 304
بی سواد-کل: 657